Trei serii de microdocumentare comisionate de branduri

1. Nike — Dream Crazier (serie de microdocumentare 1–2 minute)

2. HP — History of Memory (serie de microdocumentare 5–6 minute)

3. Google — SEARCH ON (serie de microdocumentare 5–6 minute)

Despre autoare

--

--

Alina Manolache este regizoare și producătoare de film documentar. Din când în când, recomandă documentare faine pe care le găsește pe web. — alinamanolache.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Alina Manolache

Alina Manolache

Alina Manolache este regizoare și producătoare de film documentar. Din când în când, recomandă documentare faine pe care le găsește pe web. — alinamanolache.com